top
               Keywords can not be less than two bytes!
               Chat
               Free Trial
               Solution
               top
               User Login
               (852) 2948 3888
               政策法規
                     規則及慧科訊業網址訪問條件

                     以下規則適用于所有訪問本網站的用戶或瀏覽者,慧科訊業保留隨時修改這些規則的權利。訪問本網站的權利由慧科訊業根據下列條款授予。如果您不同意下列任何條款、請停止使用本網址。對于違反這些規則的行為,慧科訊業有權采取法律和公平的補救措施。

                     不承諾責任聲明

                     慧科訊業可以在沒有任何通知或提示的情況下隨時對本網站上的內容進行修改,為了得到最新版本的信息,請定時訪問本網站。 慧科訊業在本網站上所提及的非慧科訊業產品或服務僅僅是為了提供相關信息,并不構成對這些產品、服務的認可或推薦。 慧科訊業并不就網址上提供的任何產品、服務或信息做出任何聲明、保證或認可,所有銷售的產品和服務應受本公司的銷售合同和條款的約束。

                     著作權說明

                     本網站所載的所有材料或內容受版權法的保護,所有版權由慧科訊業擁有,但注明引用其他方的內容除外。未經慧科訊業或其他方事先書面許可,任何人不得將本網站上的任何內容以任何方式進行復制、經銷、翻印、播放、以超級鏈路連接或傳送、以"鏡像法"載入其他服務器上、存儲于信息檢索系統或者其他任何商業目的的使用,但對于非商業目的的、個人使用的下載或打?。l件是不得修改,且須保留該材料中的版權說明或其他所有權的說明)除外。

                     商標

                     慧科訊業網站上使用和顯示的所有商標、標志皆屬慧科訊業所有,但注明屬于其他方擁有的商標、標志、商號除外?;劭朴崢I網站所載的任何內容不應被視作未經慧科訊業或其他方書面許可,以暗示、不反對或其他形式授予使用前述任何商標、標志的許可或權利。未經事先書面許可,任何人不得以任何方式使用慧科訊業名稱及慧科訊業的商標、標記。

                     提供的產品或服務

                     由于互聯網的國際性或無國界性,因此通過本網站所提供信息的亦具有國際性,所以不是所有的在本網站上所提到的產品或服務在您的國家或地區都提供,請聯系當地的銷售代表或代理商了解在您的國家或地區所提供的產品或服務。

                     第三方鏈接

                     本網站可能保留有與第三方網站或網址的鏈接,訪問這些鏈接將由用戶自己作出決定,慧科訊業并不保證這些鏈接上所提供的任何信息、數據、觀點、圖片、陳述或建議的準確性、完整性、充分性和可靠性?;劭朴崢I提供這些鏈接僅僅在于提供方便,并不表示慧科訊業對這些信息的認可和推薦,也不是用于宣傳或廣告目的。               Apply for Free Trial
               *Full name:
               *E-mail:
               *Telephone:
               *Company:
               *Place:

               -Please choose-

               • Please choose
               • Beijing
               • Tianjin
               • Hebei
               • Shanxi
               • Neimenggu
               • Liaoning
               • Jilin
               • Heilongjiang
               • Shanghai
               • Jiangsu
               • Zhejiang
               • Anhui
               • Fujian
               • Jiangxi
               • Shandong
               • Henan
               • Hubei
               • Hunan
               • Guangdong
               • Guangxi
               • Hainan
               • Chongqing
               • Sichuan
               • Guizhou
               • Yunnan
               • Xicang
               • Shanxi
               • Gansu
               • Qinghai
               • Ningxia
               • Xinjiang
               • Hong Kong
               • Macau
               • Overseas

               -Please choose-

               • Please choose

               -Please choose-

               • Please choose
               *Industry:

               -Please choose-

               • Please choose
               • Aviation
               • Food & Beverages
               • Fashion
               • Government
               • Travel & Hotels
               • Retail
               • Watches & Jewellery
               • Luxury goods
               • Beauty & Personal Care
               • Transportations
               • Travel
               • Agency
               *How did you learn about us?:

               -Please choose-

               • Please choose
               • Word of mouth
               • Other
               • Media Partners
               • Was a client of Wisers'
               • Facebook
               • Weibo
               • WeChat
               • LinkedIn
               • Search Engines
               • Product Test
               Report Download
               *Full name:
               *E-mail:
               *Telephone:
               *Verification Code:
               *Company:
               *Place:

               -Please choose-

               • Please choose
               • Beijing
               • Tianjin
               • Hebei
               • Shanxi
               • Neimenggu
               • Liaoning
               • Jilin
               • Heilongjiang
               • Shanghai
               • Jiangsu
               • Zhejiang
               • Anhui
               • Fujian
               • Jiangxi
               • Shandong
               • Henan
               • Hubei
               • Hunan
               • Guangdong
               • Guangxi
               • Hainan
               • Chongqing
               • Sichuan
               • Guizhou
               • Yunnan
               • Xicang
               • Shanxi
               • Gansu
               • Qinghai
               • Ningxia
               • Xinjiang
               • Hong Kong
               • Macau
               • Overseas

               -Please choose-

               • Please choose

               -Please choose-

               • Please choose
               *How did you learn about us?:

               -Please choose-

               • Please choose
               • Word of mouth
               • Other
               • Media Partners
               • Was a client of Wisers'
               • Facebook
               • Weibo
               • WeChat
               • LinkedIn
               • Search Engines
               • Product Test
               *Industry:

               -Please choose-

               • Please choose
               • Aviation
               • Food & Beverages
               • Fashion
               • Government
               • Travel & Hotels
               • Retail
               • Watches & Jewellery
               • Luxury goods
               • Beauty & Personal Care
               • Transportations
               • Travel
               • Agency